65115

Автор(ы): 

Автор(ов): 

1

Обложка: 

Параметры публикации

Тип публикации: 

Книга (брошюра, монография, стандарт)

Название: 

RÍZENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORÚ MËNlCl FREKVENCE

Сведения об издании: 

Сведения об издании: 

1-ое издание

ISBN/ISSN: 

80-03-00179-X

Город: 

  • Прага

Издательство: 

  • NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY

Год издания: 

1989

Объём, стр.: 

240
Аннотация
Kniha se zabyvá metodami rízení otàëek asynchronních motorú nakrátko s vyuiitím mëniëû frekvence. Jako zdroj napëti pro-mënné frekvence se uvazujf tyristorové a tran-zistorové mëniëe. Je tu uvedena historie zmínéného zpúsobu rízení, prehled souóas-ného stavu tohoto oboru a perspektivy dal-sího rozvoje. Na zàkladë sledování fyzikál-ních jevú V motorech a mëniëich bëhem fí-zení se probírají zákonitosti optimálního rízení napëti a frekvence. V prekladu je do-plnën prehled mëniëù ëeskoslovenské vÿroby pro pohony s asynchronnimi motory. Kniha je vhodná pro äiroky okruh tech-nicko-inzenÿrskÿch pracovnikü z oblasti vÿ-voje, projektování i provozu zafizeni s asynchronnimi motory. Preloieno z ruského originálu Castot-noje upravlenije asinchronnymi dvigatëlja-mi, vydaného nakladatelstvim Energoizdat V Moskvë roku 1982.

Библиографическая ссылка: 

Булгаков А.А. RÍZENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORÚ MËNlCl FREKVENCE. Прага: NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. – 240 с.