Koshebayeva G. (Karaganda State Technical University). Публикации